Rijkswaterstaat neemt geen maatregelen tegen geluidoverlast A50

De Dorpsraad heeft van Rijkswaterstaat onderstaande reactie ontvangen over klachten die diverse inwoners hebben ingediend vanwege geluidoverlast van de A50. 

 

Geachte bewoners, campingeigenaren en dorpsraad

Rijkswaterstaat heeft de op 5 november door jullie toegelichte klachten intern besproken.
Geluidshinder komt veel voor in Nederland en zeker in de situatie waar woningen dichtbij een autosnelweg staan. Het beleid van Rijkswaterstaat is erop
gericht om door berekeningen te bepalen welke maatregelen nodig zijn (zie bijgevoegde brochure) en dat is bij de A50 Nijnsel ook gedaan. Er is geen
aanleiding om te veronderstellen dat meer geluidwerende maatregelen zouden leiden tot meer geluid. Wel tot ander geluid (andere toon) en dat kan als eenverslechtering worden ervaren.

We hebben jullie suggesties ook besproken. Terugbrengen van de oude situatie is echter geen optie. We hebben met deze herstelmaatregel immers fouten uit het verleden ongedaan gemaakt, zodat de geluidschermen nu voldoen aan het ontwerp dat destijds bedoeld was voor de A50. Daarnaast zou het een
vorm van kapitaalvernietiging zijn en kan verwijderen van de nieuwe maatregelen ook weer leiden tot klachten van bewoners die op dit moment juist géén
negatief effect ervaren van de nieuwe maatregelen. Dat geldt ook voor de andere suggestie: het verlengen en verhogen van de geluidwal aan de oostzijde van de A50. Ook dan kan dat leiden tot klachten van andere bewoners. Bovendien treffen we dan meer geluidwerende maatregelen dan wettelijk
noodzakelijk is en dat zorgt voor ongewenste precedentwerking.

De keuze voor te nemen maatregelen is gestoeld op geluidberekeningen, te meer omdat daarin het effect van verschillende varianten vooraf kan worden
bepaald, zie blz. 9 van de brochure. Met in achtneming van de lokale situatie en onzekerheden die geluidmetingen hebben, is er geen aanleiding om te
veronderstellen dat de rekenmethode in Nijnsel tot onbetrouwbare resultaten zou leiden.

Extra maatregelen vanuit de herstelmaatregel bij Nijnsel zijn niet te verwachten. Wel bestaat er nog zoiets als ‘naleving van geluidproductieplafonds’ zoals
beschreven in de brochure. In hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer is vastgelegd dat er voor iedere weg een maximale geluidproductienorm geldt. Voor
de A50 is deze vastgesteld op het geluid in 2008 + 1,5 dB (1,5 dB staat gelijk aan 40% meer verkeer). Deze geluidproductie wordt jaarlijks gecontroleerd.
De situatie is momenteel dusdanig dat Rijkswaterstaat een akoestisch onderzoek heeft gestart. In dat onderzoek wordt nagegaan wat er nodig is om te
voorkomen dat de maximale geluidproductie wordt overschreden dan wel wat nodig is om de overschrijding voor langere tijd ongedaan te maken. Naar
verwachting hebben we in 2019 resultaten uit het onderzoek en gaat Rijkswaterstaat in overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om te
bezien welke oplossingsrichting de beste is. Over welke maatregelen mogelijk zijn en wanneer die dan getroffen worden, kunnen we nu nog geen uitspraak over doen.

Kortom, Rijkswaterstaat kan en zal op korte termijn geen aanvullende maatregelen treffen.
We hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Vriendelijke groeten
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland

FacebooktwittermailFacebooktwittermail